Ranahult

Skötseln av naturreservatet Ranahult är en av Vara Naturskyddsförenings huvudverksamheter. Föreningen var aktiv i opinionsarbetet med att bilda ett reservat under 1980-talet. 1988 blev det Sveriges första kommunala naturreservat. Marken ägs av Sveaskog, Vara kommun är naturvårdsförvaltare och reservatet sköts av Vara Naturskyddsförening.

Naturtyp, flora och fauna

Reservatet är ungefär 25 ha, varav 0,85 ha är slåtteräng. Marken består i övrigt av öppna betesmarker och gles, betad ädellövskog. På Ranahult kan du se:

  • lindäng med hamlade träd, vårärt, blåsippor och vätteros.
  • gamla slåtterängar med slåtterfibbla, slåttergubbe, ormrot, svinrot, darrgräs och orkidéer.
  • glesbetad ädellövskog med ek, alm, ask, lind, bok och hassel.
  • öppna betesmarker med fin flora exempelvis jungfrulin samt ett artrikt fågelliv med bland annat nötkråka, mindre hackspett, sparvuggla och stenknäck.
  • insektsfaunan och svampfloran är fina.

Reservatet är rikt på kulturlämningar då det består av den tidigare gården Ranahults inägor och närbelägna betesmarker. Spår av gammal odlingshistoria finns i form av fornåkrar, fägata, stenmurar, jordkällare, potatisgropar, linbrötsgropar och odlingsrösen.

Stigar

Det finns två markerade stigar i reservatet. Den längsta om 1 kilometer börjar vid jordkällaren och går på en gammal väg genom en betesmark och in i ädellövskogen. Det finns fornåker, linbrötsgrop och odlingsrösen längs stigen.

Den andra stigen som är cirka 0,5 kilometer börjar vid parkeringen och går åt sydost. Du kommer att gå genom en fuktigare del med orkidéer, genom ett litet skogsparti för att sedan komma till Lindbacken med sina hamlade träd och en ängslada.
Observera att det betar nötkreatur under sommaren på markerna. Undvik att ta med hundar då.

Aktiviteter

Den största aktiviteten under året i reservatet är slåttern av ängarna som utförs på ”Ängens dag” i början av augusti. Under våren utförs fagning och ungefär vart femte år hamlas de cirka 100 ädellövträden. Föreningen ordnar och tänder också årligen en mindre kolmila.

Reservatet har många besökare, alltifrån grupper som guidas av föreningen till enskilda naturintresserade personer.

Hitta hit

Reservatet ligger i kronoparken Edsmären ca 1 mil söder om Larv, nära Fåglavik. Det är skyltat från vägen mellan Larv och Fåglavik. Koordinater (RT 90) 6446892, 1342776.

Karta

Vid parkeringen finns en informationstavla över reservatet och du kan ladda ner en broschyr här.